Följ språklagen med hjälp av Valideratext

I juli 2009 antogs en ny språklag (SFS 2009:600) riktad mot myndigheter. Lagen slår fast att ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas” och att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Det har gjort det språkliga arbetet allt viktigare inom offentlig förvaltning.

citatbox1Varje myndighet har utvecklat ett eget fackspråk med en egen terminologi. Dessa termer är till stor del specifika för myndighetens ansvarsområde och är ofta krångliga att både överblicka och förvalta. Det gör det svårt att leva upp till lagens krav på att terminologin ”finns tillgänglig, används och utvecklas”.

Språket har vanligtvis utvecklats under lång tid och är därför ofta både inkonsekvent och otydligt. Det är till exempel inte ovanligt att myndigheten använder flera olika begrepp när den egentligen menar en och samma sak. Det försvårar både den externa och interna kommunikationen.

Ett annat problem är att man på en myndighet kan ha många olika målgrupper för sin externa kommunikation och därför kan vilja använda olika termer för de olika målgrupperna.

Skriv klarspråk

Valideratext är ett skrivhjälpmedel för klarspråk som gör det lättare att uttrycka sig tydligt och konsekvent. Programmet har inbyggda ordlistor med termer, fraser och förkortningar som rekommenderas, avråds eller av annan anledning bör ses över.

Genom att också göra en inventering i hur den egna verksamheten använder såväl allmänna som branschspecifika termer och förkortningar kan Valideratext ge stöd i att styra ordvalet efter just er verksamhets behov. Då blir era texter både enhetliga och lätta att förstå. Dessutom blir de enklare att översätta till andra språk.

Använd era termer

En förutsättning för att termerna också kommer att användas är att ordlistor och skrivregler på ett enkelt sätt kan förvaltas och uppdateras, samt att skrivstödet på ett bra sätt är integrerat med organisationens ord- och textbehandlingsprogram. Valideratext har en enkel och central administration av ordlistor och skrivregler och är helt integrerat med Word och de flesta stora CMS-verktyg som EPiServer, SiteVision och WordPress.

Gör era termer tillgängliga

Valideratext gör också er terminologi tillgänglig, både på intranätet för den egna personalen och på era externa webbplatser via automatiskt skapade webbordlistor och förklaringar direkt i texten.